Anunt angajare șef serviciu gr. II la Serviciul Financiar-contabilitate-resurse umane

A N U N Ţ

 

            Având în vedere prevederile art. 7 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare:

 

Clubul Sportiv ”CRIȘUL” ORADEA

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu gr. II la Serviciul Financiar-contabilitate-resurse umane, care va avea loc în data de 10.09.2021, ora 10:00 – proba scrisă, la sediul Clubului Sportiv ”Crișul” Oradea.

           

 1. Condițiile de ocupare a postului:

Condițiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participare:

 • studii de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic;
 • vechimea în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs:
 • selecția dosarelor de înscriere;
 • probă scrisă;
 •  

 

 1. Condițiile de desfășurare a concursului:

În vederea participării la concurs, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data 06.09.2021 ora 16:00 candidații pot depune dosarul de concurs, la registratura instituției (Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 15).

 

 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae, format Europass.

        Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

        În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

       Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Concursul se va organiza conform următorului calendar:
 2. a) depunerea dosarelor de concurs, perioada 08.2021 – 06.09.2021, ora 16:00;
 3. b) în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, data de 09.2021;
 4. c) după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data de 09.2021;
 5. d) soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației, – data de 09.2021;
 6. b) proba scrisă : 09.2021, ora 10:00;
 7. c) notarea probei scrise și comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe – data de 09.2021,
 8. d) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, – data de 09.2021;
 9. e) soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației, – data de 09.2021,
 10. f) susținerea interviului – 09.2021;
 11. g) notarea interviului și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei, – data de 09.2021,
 12. h) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la interviu – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului – data de 09.2021.
 13. i) soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul interviului și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației, – data de 09.2021,
 14. j) afișare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. i). 09.2021,

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat, după caz, și a mențiunii “admis” sau “respins”, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.

 

 1. Bibliografia
 2. Legea nr. 53/2003,Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 4. G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare
 6. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu completările și modificările ulterioare
 7. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 8. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, sau la nr. de telefon 0359 – 800 562.

 

 

Director

Pető Dalma Csilla